نهج الادب

11,000,000 ریال

نهج الادب(دورۀ دو جلدی)

“دستور سنتی زبان فارسی از حوزه هایی است که در سال های اخیر بسیار مهجور مانده است.کمتر کسی علاقه دارد

کتابی و مقاله ای با موضوع دستور بخواند یا بنویسد،در عوض خیل کثیری از استادان و دانشجویان ادبیات فارسی به زبان شناسی عشق می ورزند و در آن

می خوانند و می نویسند تا از قافله ی علم و پیشرفت عقب نمانند.در چنین روزگاری شاید تصحیح یک کتاب دستور،آن هم با چنین حجم و چنین زبان دشواری،

کمی عجیب به نظر برسد.البته تعجب من به دلیل دیگری است که چرا چنین کتاب ارزشمندی تا کنون تصحیح نشده است؟”

کتاب نهج الادب اثر نجم الغنی خان رامپوری و تحقیق و تصحیح دکتر زهره مشاوری می باشد.این کتاب را نشر سخن با همکاری «قطب علمی تحقیق در متون

حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان» منتشر کرده است.