دیوان شمس طبسی

3,500,000 ریال

شمس‌الدین محمد بن عبدالکریم معروف به شمس طبسی از قصیده‌سرایان سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم ه.ق است.شمس طبسی شاعری مضمون‌آفرین بوده و ترکیبات بدیعی در اشعار او دیده می‌شود.این شاعر معاصر خاقانی بوده و در قصیده‌سرایی از او پیروی می‌کرده و قصایدی به استقبال از خاقانی سروده است.متن حاضر براساس کامل‌ترین نسخۀ خطی یعنی نسخۀ استانبول و با مقابلۀ نسخه‌های خطی دیگر از جمله نسخۀ خطی ایندیا آفیس تصحیح شده است.