تفسیر عرفانی قرآن

6,900,000 ریال

روایات بی شماری از حضرت امام صادق(ع) در موضوعات مختلف در منایع شیعی و سنی نقل شده است.

این روایات چندان تعدد و تنوع دارد که عده ای بخشی از آنها را در مجموعه هایی فراهم آورده و صورت تالیف بدانها بخشیده اند.

شماری از این مجموعه ها دربردارنده روایات تفسیری است که صبغه ی عرفانی دارد و با عنوان “تفسیر قرآن” شهرت یافته است.این تالیفات از حیث شمار و نوع روایات،

راویان و اعتبار روایات با هم متفاوتند.

تا کنون دو مجموعه از این روایات بدین شرح شناخته شده است:

1-حقائق التفسیر

2-تفسیر منسوب به امام صادق(ع)