ترجمۀ رسالۀ قشیریه

6,500,000 ریال

کتاب «ترجمۀ رسالۀ قشيريه» اثر «ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن القشيری» است.

این کتاب را «ابوعلی حسن بن احمد عثمانی» به فارسی برگردانده است.

در قسمتی از کتاب آمده است:

« آثار قشيري خصوصا الرساله الي الصوفيه مشهور به رساله قشريه به مثابه حلقه واسطه‌اي است که از يک سو سنت کتابت را از نسل پيشين به نسل بعد از خود منتقل مي‌کند واز ديگر سو با نوع نوشتار خود که سخت استوار و جامع و بي‌حاشيه و بدون زائده است؛ ميزاني براي نوعي «تصوف اعتدالي» – و آثار مرتبط با آن – پي مي‌ريزد.  پي‌اندازي و تثبيت اين آثار به دست قشيري در حالي است که درست در همان عهد و در همان اقليم، صوفيان بزرگ ديگري مي‌زيند که يا تمام ميراث مکتوب را به آتش مي‌کشند و خوش به نظاره مي‌نشينند و يا جمله آثار خود را به خاک مي‌سپارند و بر گور آن‌ها درخت مي‌کارند و شادمانه به آبياري آن مي‌پردازند، درک اين نوع نگاه که يکي مبتني بر نوعي رهيدگي و شوريدگي و ديگر مبتني بر نوعي اعتدال و ميانه‌روي است، مي‌تواند براي گسترش ابعاد ذهني و فرهنگي ما بسيار مفيد و کارساز باشد و از قضا هر دو نگاه ميراث تصوف خراسان بزرگ آن روزگاران است که نقش عظيمي در جريان‌هاي بعد از خود ايفا مي‌کنند.»