الرساله القشیریه

6,500,000 ریال

حکمت و عرفان میراث گرانبهای فرهنگ ایرانی-اسلامی است که از زمان پیدایش تا کنون تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و امروز سرمایه های ارزشمند خویش را با سخاوت به ما سپرده است.

زمانی می توانیم از این گنجینه بزرگ علمی و فکری بهره کافی ببریم که ذخایر آن را به خوبی بشناسیم و با شیوه های علمی در متون تحقیق کنیم.

امروز دامنه پژوهش های عرفانی سخت گسترش یافته و شمار زیادی از اهل فضل در زمینه های مختلف از جمله تاریخ،مبانی،آثار،شخصیت ها،تصحیح متن و زبان عرفانی را به تحقیق مشغولند و یافته های خویش را در قالب مقاله ،کتاب و پایان نامه ارائه می کنند.

انتشارات سخن و قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی،برای دست یابی به این اهداف،اقدام به چاپ “مجموعه تحقیقات عرفانی” کرده است.