اسرار نامه

2,850,000 ریال

“اسرارنامه” يکی از مثنوي‌های مسلم‌السند فريدالدين عطار نيشابوری و احتمالاً از جمله نخستين آثار او بوده است .

اين اثر مشتمل است بر 3305 بيت در 22 مقاله. سه مقاله نخستین آن به ترتيب دربارهٔ توحيد و نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدين است.

از مقاله چهارم به بعد دربارهٔ موضوعات گوناگون تصوف است. در مقالات بعد درباره شماری از اصطلاحات صوفيه مانند شوق و نکات صوفيانه مانند سر جان و تن و نکوهش نفس اماره سخن گفته شده است.عطار در اين مثنوی فلسفه مشايی و عقل استدلالی را نکوهش می کند و در عين حال در مقاله هشتم نکات فلسفی متعددی را از ديدگاه عرفانی بيان می کند. در اين مقاله وی از مراتب موجودات سخن می گويد که به ترتيب عبارتند از:

ارکان،معادن، نبات، حيوان، انسان، انبيا، محمد

عطار معتقد است جهانی که ما با حواس خود ادراک می کنيم موهوم است. به عبارت ديگر ما فقط ظاهر اشيا را می بينيم و درک می کنيم نه حقيقت و باطن آنها را و اگر حقيقت اشيا را می ديديم درمی يافتيم که اصل همه آنها يک چيز است.از مقاله نهم به بعد عطار به خصوص درباره معاد و احوال آخرت سخن مي‌گويد و تقريباً تا آخر کتاب سعی می کند ياد مرگ و مردن را در خواننده زنده کند و لذا اين کتاب به لحاظ القای مرگ آگاهی درميان کتاب‌های صوفيانه کم‌نظير است.

 

در انبار موجود نمی باشد