ادوار شعر فارسی

1,650,000 ریال

از مشروطیت تا سقوط سلطنت

 

در اين کتاب ادوار شعر فارسی در بخش‌های زير مورد بررسي قرار گرفته است:

دوره ی قبل از مشروطيت

دوره ی مشروطيت، عصر رضا شاهی (1299-1320)

از شهريور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332

از کودتای 1332 تا حدود 1340

از 1340 تا 1349

از 1349 (اوج گيری مبارزه مسلحانه) تا 1357 (سقوط حکومت).

روش بررسی و داوری در اين مجموعه به شيوه‌های زير انجام شده است:

چهره ها (شعرای طراز اول)،

صداها (يعنی وقتی به ديئاره ی زمان گوشمان را می گذاريم چه صداهايی شنيده می شود)،

مسائل اصلی (حاکم بر شعر از لحاظ تفکر ، شناخت و ساختمان فنی)،

تکنيک (مجموع مفاهيمی چون تصوير ، موسيقی ،ويژگی های زبانی

، و شکل تکنيک ناميده می شود)،

عوامل تغيير (موثر هايی که در تحول زمينه های مختلف شعر بايد رد پای آنها را تعقيب کرد):

عوامل اجتماعی ( عوامل اقتصادی-سياسی-تاريخی جامعه)،

عوامل فرهنگی (تاثير نشر کتاب ها مجله ها بيانيه ها و ترجمه ی ادبيات خارجی).