ادوار شعر فارسی

585,000 ریال

از مشروطیت تا سقوط سلطنت

 

کتاب «ادوار شعر فارسی از مشروطيت تا سقوط سلطنت» نوشته‌ی محمدرضا شفيعی کدکنی است.

در اين کتاب ادوار شعر فارسی در بخش‌های زير مورد بررسي قرار گرفته است:

دوره ی قبل از مشروطيت

دوره ی مشروطيت، عصر رضا شاهی (1299-1320)

از شهريور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332

از کودتای 1332 تا حدود 1340

از 1340 تا 1349

از 1349 (اوج گيری مبارزه مسلحانه) تا 1357 (سقوط حکومت).

روش بررسی و داوری در اين مجموعه به شيوه‌های زير انجام شده است:

چهره ها (شعرای طراز اول)، صداها (يعنی وقتی به ديئاره ی زمان گوشمان را می گذاريم چه صداهايی شنيده می شود)، مسائل اصلی (حاکم بر شعر از لحاظ تفکر ، شناخت و ساختمان فنی)، تکنيک (مجموع مفاهيمی چون تصوير ، موسيقی ،ويژگی های زبانی ، و شکل تکنيک ناميده می شود)، عوامل تغيير (موثر هايی که در تحول زمينه های مختلف شعر بايد رد پای آنها را تعقيب کرد): عوامل اجتماعی ( عوامل اقتصادی-سياسی-تاريخی جامعه)، عوامل فرهنگی (تاثير نشر کتاب ها مجله ها بيانيه ها و ترجمه ی ادبيات خارجی).