نامه‌ای به آسمان

5,900,000 ریال

کتاب نامه‌ای به آسمان مجموعه شش دفتر شعر دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی است.

شاعر شدن یا ادعای شاعری، در حقیقت ، باز کردن دکانی است در راسته بازار “آینه‌سازان روح”.

درین بازار که دکان‌های بزرگ دو نبش و سه نبش و چهار نبش امثال فردوسی و نظامی و مولوی و حافظ و سعدی و خیام و ده‌ها نابغۀ دیگر،

در آن وجود دارد، با انواع آینه‌ها،آینه‌هایی که گاه ازل و ابد را در خویش منعکس می‌کنند،دعوی دکان‌داری کردن و آینه‌سازی و آینه‌فروشی کردن،

کار بی‌شرمانه‌ای اگر نباشد، بسیار ساده‌لوحانه است.مودبانه باید گفت :”چندان هم خردمندانه نیست”.