زبان شعر در نثر صوفیه

6,500,000 ریال

کتاب «زبان شعر در نثر صوفيه» شامل بخش‌های مختلفی در خصوص نقد و بررسی زبان پر رمز و رازی است که در آثار عرفايی چون بايزيد بسطامی، روزبهان بقلی و … آمده است. نويسنده در بخش‌هايی از کتاب نيز به بررسی شطحيات و ريشه‌های آن پرداخته است.
آن‌ چه در ضمير عارفان می گذشته و ما آن را حال يا حالات ايشان می خوانيم، امری است به هر حال درونی که جز از رهگذر ظهورات قولی يا فعلی ايشان به هيچ روی قابل بحث و تحقيق نيست.
کتاب «زبان شعر در نثر صوفيه» اثری بسيار باارزش از دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی است که سال‌های زيادی از عمر باارزش خود را صرف تحقيق و مطالعه در زمينه‌ ادبيات پارسی و به خصوص آثار به جای مانده از عرفا و متصوفان کرده است. در همين زمينه نيز آثار فراوانی چون تصحيح بسيار دقيق منطق‌الطير عطار نيشابوری از ايشان در دسترس است.