رستاخیز کلمات

3,900,000 ریال

ويرايش جديد

مقدمه چاپ پنجم

کتاب «رستاخیز کلمات» » درس‌گفتارهای استاد شفیعی کدکنی” در دانشگاه تهران است که در آن خواننده با جریان صورتگرایی روسی و تاثیرات جهانی آن آشنا می شود.

” اين چاپ،نسبت به چاپ‌های،پيشين،تفاوت‌هايی دارد،از جمله افزودن سه فصل جديد،در تكميل مباحث اصلی كتاب:

يكي “مفاهيم ساخت و صورت در نقد قرن بيستم” كه بايد در همان چاپ اول قرار مي‌گرفت و من از آن غافل بودم.

بعد از نشر چاپ اول دوستان يادآور شدند كه تو مقاله بسيار مهمی از وِلِك در مجله كِلك،ترجمه كرده بودی كه جايش درين كتاب خالی است.

افزوده دوم و سوم “ساختار ساختارها در چشم‌اندازي ديگر” و “باز هم ساختار ساختارها”است كه در سال‌های اخير در مجله بخارا چاپ شد و

مكمل فصل “ساختار ساختارها”است.

امتياز ديگر اين چاپ اين است كه “واژه‌نامه انگليسی به فارسی” آن را آقاي دكتر هادی درزی رامندی از راه لطف تهيه كرده‌اند و

در اختيار مولف قرار داده‌اند.از توجه خاطر ايشان و زحمتی كه كشيده‌اند سپاس‌ها دارم.”

از منظری که بخش اعظم شواهد آن از ادبیات فارسی وتاریخ اجتماعی ایران مایه گرفته است، خواننده به هنگام مطالعه این کتاب،درباره ی سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ایران زمین به گونه ای دیگر می‌اندیشد وهنر ایشان را از دریچه‌ای دیگر می‌نگرد.

“محمد رضا شفیعی کدکنی” دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، شاعر، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده است. وی دارای آثار متعددی است. آثار شفیعی را می‌توان به سه گروه انتقادی و نظری و مجموعه اشعار خود وی تقسیم کرد. در بخشی از این کتاب می خوانید: «صورتگران روس،در آغاز قرن بیستم،چشم‌انداز تازه‌ای در حوزه مباحث جمال شناختی ونظریه ادبیات وارد محافل فرهنگی جهان کردند که آثارش هنوز هم در حال گسترش است.با عرضه کردن نظریه‌های نو درباره‌ی “زبان شعر”و”پیرنگ داستان”و”بوطیقای سینما”و”ساختار قصه‌های عامیانه”، به آفاقی رسیدند که هیچگاه از تاریخ فرهنگ بشری حذف پذیر نیست. مفاهیمی همچون” فرم”،”آشنایی‌زدایی” ،”رستاخیز کلمات”،”ادبیت”،”هنر سازه”،”وجه غالب”،”پیرنگ”،”ساختار”،”مایگان”،”قهرمان لیریک”، و”تکامل ادبی” که از رهگذر مکتب صورتگرایی روس وارد فرهنگ اروپا و آمریکا شده است با تمام تحولات علوم انسانی قرن بیستم وقرن بیست و یکم گره‌خوردگی یافته است.

در ويرايش جديد اين كتاب در سال 98،سه فصل جديد به كتاب اضافه شده است.

 

در انبار موجود نمی باشد