از گذشته ادبی ایران

کتاب از گذشته ی ادبی ایران، نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب،مروری بر نثر فارسی – سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات معاصر است.