نامورنامه

درباره فردوسی و شاهنامه 

کتاب«نامورنامه»نقدی درباره شاهنامه فردوسی است.

دکتر عبدالحسين زرين کوب، منتقد و نويسندة موفق معاصر در اين کتاب با قلم موشکاف و تواناي خود نه تنها شخصيت فردوسی را تحليل و او را از خلال اثرش ميیشناساند بلکه دربارة چند و چون شاهنامه به داوری می پردازد.

دکتر زرين کوب با نگاهی تحليلی زوايای داستان های شاهنامه را از جهات مختلف تبيين می کند.
کتاب نامورنامه درباره فردوسی و شاهنامه از سوی انتشارات سخن منتشر و در اختيار مخاطبين قرار داده شده است.