نامورنامه

درباره فردوسی و شاهنامه اثر عبدالحسين زرين کوب

کتاب«نامورنامه» نوشته استاد عبدالحسين زرين کوب نقدی درباره شاهنامه فردوسی است. دکتر عبدالحسين زرين کوب، منتقد و نويسندة موفق معاصر در اين کتاب با قلم موشکاف و تواناي خود نه تنها شخصيت فردوسی را تحليل و او را از خلال اثرش ميیشناساند بلکه دربارة چند و چون شاهنامه به داوری می پردازد. دکتر زرين کوب با نگاهی تحليلی زوايای داستان های شاهنامه را از جهات مختلف تبيين می کند.
کتاب نامورنامه درباره فردوسی و شاهنامه از سوی انتشارات سخن منتشر و در اختيار مخاطبين قرار داده شده است.