صدای بال سیمرغ

125,000 ریال

کتاب صدای بال سیمرغ تألیف عبدالحسین زرین کوب منتقد ادبی، تاریخ پژوه و عرفان پژوه قرن معاصر است. قرن حاضر در بین دیگر ویژگیهایش این مزیت را دارد که در کشف عطار سرآهنگ قرن هاست. کشف عطار بدان معنی که پردۀ اسطوره ها و افسانه هایی که مرور زمان بر چهرۀ عطّار افکنده بود به سعی پژوهندگان این قرن به یکسو شد و گوشه ای از سیمای واقعی عطار  که البته شامل تمام آن سیمای محجوب درخشان نیست از پردۀ ابهام افسانه ها بیرون افتاد.این کتاب اندیشه ی عرفانی عطار را بررسی کرده است و به تبیین ابعاد عرفانی آثار عطار نیشابوری پرداخته است.

در انبار موجود نمی باشد