درخت معرفت

کتاب درخت معرفت اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب،جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب می باشد.