تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن

85,000 ریال

کتاب «تصوف ايرانی در منظر تاريخی آن» نوشته عبدالحسين زرين کوب مجموعه ای از سخنراني های استاد زرين کوب ، درباره تصوف و عرفان ايرانی و مروری عالمانه و ماهرانه بر تاريخ تصوف ايرانی از آغاز تا دهه 40 شمسی است که در دو دانشگاه «پرينستن» و «کاليفرنيا» در تابستان و پاييز 1970 به زبان انگليسی ايراد شده است.
گفتارهای «زرين کوب» در اين مجموعه، مروری عالمانه و ماهرانه بر تاريخ تصوف ايرانی از آغاز تا دهه 40 خورشيدی است.
در اين کتاب از سويی، هر آنچه که در تاريخ تصوف ايران مهم و دانستنی است گنجانده شده، و از سوی ديگر، در ارائه و توضيح اين مطالب به حداقل ممکن بسنده شده است.

در انبار موجود نمی باشد