از چیزهای دیگر

کتاب از چیزهای دیگر  مجموعه ای از نقدها، یادداشت ها و نمایشواره ها می باشد.