از چیزهای دیگر

کتاب از چیزهای دیگر  اثری از دکتر عبدالحسین زرین کوب است که  مجموعه ای از نقدها، یادداشت ها و نمایشواره ها می باشد.