آشنایی با نقد ادبی

6,500,000 ریال

«آشنايی با نقد ادبی» کوششی  است تا مبادی و روش‌های نقد ادبی با تاريخ تحول فکر انتقادی را به اجمال بيان کند. کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در آن‌ها به مباحث زیر می پردازد:

مقدمات و تعريفات نقد

ارزش‌ها و روش‌ها

مباحث و مسائل

نقد ادبی در يونان و روم

عرب و اسلام

از گذشته‌ ی ادبی ايران و ادب جديد ايران