آشنایی با نقد ادبی

4,900,000 ریال

 

«آشنايی با نقد ادبی» کوششی از سوی استاد برجسته عبدالحسين زرين‌کوب است تا مبادی و روش‌های نقد ادبی با تاريخ تحول فکر انتقادی را به اجمال بيان کند. کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در آن‌ها به مباحث زیر می پردازد:

مقدمات و تعريفات نقد

ارزش‌ها و روش‌ها

مباحث و مسائل

نقد ادبی در يونان و روم

عرب و اسلام

از گذشته‌ ی ادبی ايران و ادب جديد ايران

دکتر عبدالحسين زرين‌کوب (1378 – 1301)، اديب، محقق و نويسنده‌ ی بزرگ معاصر است که در زمينه‌های نقد ادبی، تاريخ ايران، تاريخ اسلام، انديشه و… صاحب آثاری کم‌نظير و ماندگارست. با کاروان حله؛ شعر بى دروغ، شعر بى نقاب؛ از کوچه رندان؛ سيرى در شعر فارسى؛ سر نى؛ بحر در کوزه؛ پله پله تا ملاقات خدا؛ پير گنجه در جست‌وجوى ناکجاآباد؛ از نى‌نامه (برگزيده مثنوى معنوى)؛ دو قرن سکوت؛ تاريخ مردم ايران (دو جلد)؛ ارزش ميراث صوفيه؛ فرار از مدرسه، جست‌وجو در تصوف ايران و… از جمله آثار نامدار اوست.