آشنایی با تاریخ ایران

4,900,000 ریال

کتاب آشنایی با تاریخ ایران ،کنفرانس هایی است که مرحوم دکتر زرین کوب در سال های 1354-1355 ایراد کرده است.

این کنفرانس ها در موسسه روابط بین المللی وابسته به وزارت خارجه ایراد شده است.