فاجعه جهل مقدس

4,000,000 ریال

از مقدمه كتاب :

بلای جهل و بي‌خردی در هر شكل و لباسی خانمان‌سوز است ولی در صيغه قدسی و دينی‌اش از آن‌چنان ويژگی برخوردار است كه شعله‌اش بر دل می‌نشيند و مغز استخوان را می‌سوزاند.

‌چگونه می‌توان جهل نشسته بر دل‌ها را كه روزگاران بر آن گذشته و نهادينه گشته است از دل بيرون كرد؟

آيا با روشنگری روزگاران ممكن است؟يا حتی به روزگاران هم ممكن نيست؟

به يقين برای خالدين در عذاب اين جهنم حتی به روزگاران هم ممكن نيست ولی از رحمت واسعه حق متعال مايوس نبايد بود و در حد توان بايد اندر هوای نور،دل خوش داشت و در جست‌وجوی روشنگری تلاش را ادامه داد.

مجموعه گفتارهای پيشين تحت نام “روشنگری ديني” عنوان يافت.اين دفتر نيز مجموعه‌ای است كه همان عنوان كلی را دارد ولی به دليل اينكه محور اصلی همه،جهل و نابخردی دينی است،لذا عنوان خاصی نيز برای آن منظور گرديد.

در انبار موجود نمی باشد