فاجعه جهل مقدس

2,200,000 ریال

از مقدمه كتاب :

 

بلاي جهل و بي‌خردي در هر شكل و لباسي خانمان‌سوز است ولي در صيغه قدسي و ديني‌اش از آن‌چنان ويژگي برخوردار است كه شعله‌اش بر دل مي‌نشيند و مغز استخوان را مي‌سوزاند.

‌چگونه مي‌توان جهل نشسته بر دل‌ها را كه روزگاران بر آن گذشته و نهادينه گشته است<از دل بيرون كرد؟آيا با روشنگري روزگاران ممكن است؟يا حتي به روزگاران هم ممكن نيست؟به يقين براي خالدين در عذاب اين جهنم حتي به روزگاران هم ممكن نيست ولي از رحمت واسعه حق متعال مايوس نبايد بود و در حد توان بايد اندر هواي نور،دل خوش داشت و در جست‌وجوي روشنگري تلاش را ادامه داد.

مجموعه گفتارهاي پيشين تحت نام “روشنگري ديني” عنوان يافت.اين دفتر نيز مجموعه‌اي است كه همان عنوان كلي را دارد ولي به دليل اينكه محور اصلي همه،جهل و نابخردي ديني است،لذا عنوان خاصي نيز براي آن منظور گرديد.