نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

165,000 ریال

کتاب «نگاهی نو به سیاست و فرهنگ»  حاصل تضارب آرای صاحب‌نظرانی است که در مورد مسائل مختلف فلسفی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و…

ایران و جهان بحث و گفت‌وگو کرده‌اند.

کتاب حاضر، مجموعه‌ی مصاحبه‌هایی است که دکتر داوری اردکانی در سال‌های اخیر با نویسندگان مطبوعات و همکاران دانشگاهی خود داشته است

. مطالب و پرسش‌های این گفت‌وگوها هم بالطبع پراکنده و گوناگون است؛ اما وجه وحدتی نیز میان آن‌ها وجود دارد و آن، نسبت فلسفه و فرهنگ

با سیاست است.

در همه‌ی گفت‌وگوهای این کتاب با نظر فلسفی به نسبت میان سیاست و فرهنگ پرداخته شده با این توجه که شیوه‌ی زندگی صرفا و ضرورتا براساس ساختن و مصرف‌کردن

استوار نیست و با اشاره به این نکته که در جهان ما، ساحت ساختن و مصرف‌کردن غلبه کرده است.

 

در انبار موجود نمی باشد