نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران

990,000 ریال

کتاب نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران نوشته ی دکتر رضا داوری اردکانی است.

این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.