نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران

1,100,000 ریال

کتاب نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران نشانگر نگاه فلسفی نویسنده به مسائل گوناگون مبتلا به ایران امروز می‌باشد،شامل مباحثی در سابقۀ تاریخی اندیشه در اسلام،

روشنفکری در ایران ، مسائل اخلاقی در ایران و … می‌باشد.

در انبار موجود نمی باشد