فلسفه معاصر ایران

3,500,000 ریال

دکتر داوری اردکانی درباره‌ی واژه «معاصر» که درعنوان کتاب “فلسفه معاصر ایران”آمده است، گفته:

«مقصود من از فلسفه‌ی معاصر، فلسفه‌ ای است که در کتاب ها و دانشگاه‌هايمان در اين دوران با آن سر و کار داريم.

ما در دوران جديد، فلسفه را از اروپا گرفتيم. منظور من از «فلسفه معاصر ايران» اين نبود که ما مکتب خاصی در فلسفه داريم،

بلکه مقصودم اين بود که فلسفه‌ای  که به فرهنگ ما وارد شده است، چه بر سر ما آورده و ما چه بر سر آن آورده‌ايم.»