فلسفه معاصر ایران

1,350,000 ریال

کتاب «فلسفه معاصر ايران» نوشته‌ی دکتر رضا داوری اردکانی، فيلسوف و متفکر معاصر است.

او درباره‌ی واژه «معاصر» که در عنوان کتابش آمده است، گفته:

«مقصود من از فلسفه‌ی معاصر، فلسفه‌ ای است که در کتاب ها و دانشگاه‌هايمان در اين دوران با آن سر و کار داريم. ما در دوران جديد، فلسفه را از اروپا گرفتيم. منظور من از «فلسفه معاصر ايران» اين نبود که ما مکتب خاصی در فلسفه داريم، بلکه مقصودم اين بود که فلسفه‌ای  که به فرهنگ ما وارد شده است، چه بر سر ما آورده و ما چه بر سر آن آورده‌ايم.»

در مقدمه‌ی کتاب حاضر می خوانيم:

«نوشتن درباره‌ی فلسفه معاصر ايران از جهات مختلف کاری دشوار است زيرا صرف‌نظر از موانعی مثل حجاب معاصرت، به نظر نمی رسد که فلسفه زمان ما بنيه‌ی تاريخی استوار داشته باشد. البته در قرن حاضر، هم فلسفه اسلامی و هم در فلسفه جديد محققان و صاحبنظران نامداری ظهور کرده‌اند، اما صورت غالب فلسفه اسلامی بيشتر شرح آرا فيلسوفان گذشته و مخصوصا فلسفه‌های ابن سينا و ملاصدراست. نکته‌ی مهمی که نبايد از آن غافل بود، اين است که فلسفه‌ی جديد و مخصوصا فلسفه‌ی معاصر جهانی است و ما که تاريخ درخشان فلسفه داريم، بايد بتوانيم در فلسفه‌ی جهانی شريک شويم. فلسفه معاصر ايران با اين شرکت تحقق می يابد و اين فلسفه هنوز تعين پيدا نکرده است. آيا می توان اميدوار بود که در آينده نزديک شاهد يک تحول فکری باشيم. اهل فلسفه ناگزير بايد به اين آرزو اميد ببندند.»

در انبار موجود نمی باشد