فلسفه تطبیقی چیست؟

1,900,000 ریال

کتاب «فلسفه تطبيقی چيست؟»  به مقايسه‌ی بعضی آرای مشابه اسپينوزا و اشاعره می پردازد.

نويسنده در اين اثر آرای فارابی و ابن سينا را با ارسطو، ملاصدرا با لايب‌نيتس و هوسرل مقايسه کرده است.

در مقدمه‌ی اين اثر می خوانيم:

«شايد اين پرسش به وجود آيد که چرا نظر ديويد هيوم درباره‌ی عليت با قول اشاعره تطبيق داده نشده و از مشابهت

شک غزالی با شک دستوری دکارت و انسان معلق ابن‌سينا با کوژيتوی دکارت و عقل کل مولانا با روان مطلق هگل

چيزي مطرح نشده، بايد گفت که قياس مسايل چيزی است و تطبيق مبادی چيزی ديگر.

نکته‌ی شايان توجه و قابل تامل اين است که از سال‌ها پيش اصطلاح و تعبير فلسفه‌ی تطبيقی در زبان وارد شده و

کسانی به تطبيق آرای اين و آن پرداخته‌اند، ولی کسی درصدد برنيامده است که تحقيق کند و ببيند فلسفه‌ی تطبيقی چيست يا چه می تواند باشد.»