فلسفه و آینده نگری

150,000 ریال 135,000 ریال

کتاب فلسفه و آینده نگری نوشته ی دکتر رضا داوری اردکانی است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه جدید است.