فرهنگ و کارآمدی

5,900,000 ریال

کتاب فرهنگ و کارآمدی ،که از آن می‌توان به عنوان “دایرة‌المعارف کوچک فرهنگ زمان” نام برد، حاصل تضارب آراء صاحب‌نظرانی است که درمورد مسائل مختلف

فلسفی ،تاریخی ،اجتماعی،سیاسی و … ایران و جهان بحث و گفتگو کرده‌اند.

این میزگردها در طول قریب سیزده سال زیرنظر  دکتر داوری اردکانی اداره شده و مجموعۀ این گفتگوها در این کتاب و دو کتاب دیگر ( سیاست و فرهنگ و نگاهی نو 

به فلسفه و فرهنگ) به خوانندگان عرضه می‌شود.