فرهنگ و کارآمدی

1,755,000 ریال

کتاب فرهنگ و کارآمدی کتاب دیگری از دکتر رضا داوری اردکانی است.

این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.