فرهنگ،فلسفه و علوم انسانی

3,500,000 ریال

این دفتر مجموعۀ گفتگوهای دو سال اخیر من با بعضی دوستان و نویسندگان و روزنامه‌‎‌نگاران است.

بعضی گفتگوها حضوری بوده و گاهی نیز پرسش‌ها را فرستاده‌اند و پاسخ را نوشته ام و فرستاده‌ام.آنها هم که حضوری بوده ، جز یک مورد، بازنویسی شده است.

راقم سطور چون سخن به اجمال و اشاره می‌گوید و می‌نویسد سوتفاهم در مورد گفته‌ها و نوشته‌هایش بسیار پیش می‌آید.

و اگر در مجلسی سخن بگوید و خلاصۀ سخن او گزارش شود چه بسا معنی سخن دگرگون شده باشد . منشا این سوتفاهم بیشتر اکتفا به اجمال و رعایت پوشیده‌گویی است. کی‌یر کگارد پوشیده‌گویی را پاسداری از حقیقت می‌دانست.

درهرصورت این گفتگوها به جای اینکه مجموعۀ گفته‌ها باشد بیشتر نوشته‎‌هاست،منتهی نوشته‌های کوتاهی است که متضمن پاسخ به پرسش‌های گوناگون جمعی از فضلا و نویسندگان درباب مسائل زمان و زندگی در این کشور است.