فرهنگ،خرد و آزادی

5,000,000 ریال

کتاب فرهنگ،خرد و آزادی حاوی مقالاتی است که دکتر داوری اردکانی طی پنج سال برای مجلۀ ” نامۀ فرهنگ” نوشته و در این مجله چاپ شده است.

اگر دین و فلسفه و سیاست و مدیریت و علم و تکنولوژی شئون عمدۀ عالم کنونی‌اند.

این دفتر متضمن مطالب در همۀ این زمینه‌هاست.مقصود این نیست که در فصول این دفتر بحث مستوفی در باب دین و فلسفه و سیاست و مدیریت و علم در ایران و جهان

شده است، ولی همین تلقی مطالب با یک نظر کلی و جامع، کم و بیش موجب پیوستگی آن‌ها شده است.