فارابی فیلسوف فرهنگ

1,350,000 ریال

فارابی در مقام مؤسس فلسفه اسلامی به مسئله تبادل فرهنگی توجه کرده است که در عصر ما نه فقط حل مسائل جهان توسعه نيافته، بلکه درک و فهم آينده عالم متجدد

و نوع بشر به آن بستگی پيدا کرده است.

اگر قبول رسوم و فرهنگ غرب را امری درست و مفيد يا ضروری و ناگزير بدانيم و بخواهيم با استمداد از نظر فارابی درباره وضع فعلی عالم در نسبتی که با فرهنگ غربی

دارد حکم کنيم، بايد بگوييم که قبول نظام زندگی غربی بدون اخذ اساس فلسفی اين نظام مايه پريشانی و آشوب فکری می شود. آشنايی با اين اساس و فرهنگ غربی

وقتی حاصل می شود که دريابيم علم و سياست و ادب و قواعد و قوانين عالم غربی که در سراسر جهان انتشار می يابد بر چه مبنايی استوار است و در چه شرايطی ممکن

است رشد و بسط و قوام پيدا کند.

امروز که ما دوباره در عصر انتقال قرار گرفته ايم بايد به شرايط امکان انتقال علم و تفکر و شرايط هم سخنی فرهنگها بينديشيم. در اين انديشه، فارابی می تواند پيشرو و

آموزگار ما باشد.

در انبار موجود نمی باشد