علم،اخلاق و سیاست

2,300,000 ریال

کتاب علم،اخلاق و سیاست که در دست دارید مثل همۀ نوشته‌های من اجمالی و پر از اشاره است.

شاید یکی دو فصل آخر آن که به سیاست جاری راجع است مستثنی باشد.

می‌دانم که نوشتۀ اجمالی مخصوصا اگر در آن کلمات فیلسوفان هم نقل شود بسیاری از خوانندگان را می‌آزارد.

اصولا خوانندگان مجمل‌نویسی را دوست ندارند ولی از کسی که افتاده در حصار و بلای توسعه‌نیافتگی است هرچند که امیدوار به آینده و رهایی و آزادی از بند

آن باشد کاری جز این برنمی‌آید.