سیاست و فرهنگ

390,000 ریال 312,000 ریال

کتاب سیاست و فرهنگ ،نوشته ی دکتر داوری اردکانی است ،این کتاب مجموعه میزگردهای مجله نامه فرهنگ با عنوان «سیاست و فرهنگ» می باشد.