سیاست،تفکر،تاریخ

3,900,000 ریال

کتاب سیاست،تفکر،تاریخ، مجموعه مقالات دکتر رضا داوری اردکانی می باشد که به سیاست، توسعه، تاریخ و تجدد پرداخته است.

وی می نویسد این مقالات برای پاسخ دادن به این پرسشند که در سیر تاریخ ما از کجا آمده ایم و به کجا رسیده ایم و چه امکان هایی داریم

و به کجا می خواهیم برویم.