خرد و توسعه

3,500,000 ریال

مطالب کتاب به نحوی با خرد سیاسی و توسعه‌نیافتگی ارتباط دارند.

خودآگاهی به این وضع برای ما یک ضرورت است و می‌تواند راهی برای رهایی پیش پایمان بگشاید اما غفلت از آن ما را در جایی که هستیم نگاه می‌دارد.

در انبار موجود نمی باشد