خرد و توسعه

450,000 ریال 405,000 ریال

مطالب کتاب به نحوی با خرد سیاسی و توسعه‌نیافتگی ارتباط دارند.

خودآگاهی به این وضع برای ما یک ضرورت است و می‌تواند راهی برای رهایی پیش پایمان بگشاید اما غفلت از آن ما را در جایی که هستیم نگاه می‌دارد.