خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی

1,100,000 ریال

کتاب «خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی» خلاصه‌ی مطالبی است که نویسنده در پانزده سال اخیر به رشته‌ی نگارش درآورده، در هفده فصل تدوین شده است.

«جهان توسعه‌نیافته و اوصاف اهل آن»، «از فلسفه چه کاری برمی‌آید؟»، «نیاز به علوم انسانی در جهان در راه توسعه»، «سیاست و اعتدال»، «زندگی و سیاست در جهان توسعه‌نیافته»، «سیاست قدیم و سیاست جدید»، «سیاست و فرهنگ تجدد»، «سیاست و مدیریت نظم جهان»، «کار و سیاست»، «کارکرد سیاست در نیم قرن اخیر»، «عقل در زندگی و سیاست کنونی جهان»، «عقل و اعتدال»، «آیا سیاست را می توان آموخت؟»، «نهضت‌های دینی اخیر و دینی‌شدن سیاست»، «امر سیاسی و فهم تاریخی»، «ناهمزمانی در جهان کنونی، زمینه‌ساز خلط مسائل سیاسی و تاریخی است»، و «دشواری سیاست اعتدال در شرایط استعمارزدگی و توسعه‌نیافتگی» عنوان فصل‌های کتاب است.

در بخشی از متن کتاب می‌خوانیم:

«تعبیر خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی، مفهوم مانوس و آشنایی نیست و ممکن است در نظر کسانی معنی محصل هم نداشته باشد، زیرا معمولا خرد را مقید به زمان نمی‌دانند و اغلب راعیان عقل (عقل در برابر نقل و شهود و تجربه و سنت و عادات فکری) معتقدند که بهره‌ی همه آدمیان از آن یکسان است. این یک امر اتفاقی نیست که هم معتزله و هم دکارت گفته‌اند که هیچ چیز مثل عقل میان آدمیان به تساوی تقسیم نشده است. البته فهم ژرفای قول معتزله و دکارت آسان نیست و شاید ابهام سخن‌شان از ابهام خرد تاریخی و منسوب به زمان توسعه‌نیافتگی یا هر زمان دیگر بیشتر باشد.»

در انبار موجود نمی باشد