دربارۀ تعلیم و تربیت در ایران

3,500,000 ریال

کتاب«درباره‌ی تعليم و تربيت در ايران»  شامل يک مقدمه و شش نوشتار با عناوين «انقلاب در آموزش و پرورش»،‌ «آموزش و فرهنگ»، «آسيب‌شناسی تربيت دينی»، «فرهنگ و تعليم و تربيت»،«مصاحبه‌ای درباره‌ی آموزش و پرورش» و «فلسفه و تربيت» است.
ذر بخشی از اين کتاب می خوانيد:«تربيت، کوشش برای به فعليت رساندن استعداد‌ها بر حسب اقتضای زمان است. توضيح سخن اين‌که استعداد‌های آدميان نامحدود است و تمام استعداد‌ها هرگز متحقق نمی شود . پس تربيت قاعدتا بايد ناظر به فعليت بخشيدن به بعضی استعداد‌ها باشد. آموزگاران و مبيان هر عصر هر کدام استعدادها را به فعاليت می رسانند؟