اندیشه پست مدرن

630,000 ریال

کتاب اندیشه پست مدرن ،نوشته ی دکتر رضا داوری اردکانی است و این کتاب توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است.