اندیشه پست مدرن

1,300,000 ریال

در سالهای اخیر در باب مدرنیته و وضع و شرایط پست مدرن کتابهای بالنسبه زیادی از زبانهای اروپایی به زبان فارسی ترجمه شده است.

گرچه ترجمۀ بعضی از این کتاب‌ها بد و نامفهوم و نارساست، باید آنها را به عنوان تمرین ترجمه یا تجربۀ شکست سهل‌انگاری

در کار مهم و دشوار ترجمه پذیرفت.

بعضی از ترجمه‌ها هم بالنسبه خوب است و با خواندن آنها می‌توان با مطالب پست مدرن و وضع آن آشنا شد.

برخی مدرنیته را در برابر سنت می‌گذارند، و چه بسا که با نظر به این تقابل گمان کنند که آدم مدرن از سنت بریده است و باید با آن مخالف باشد.