اخلاق در عصر مدرن

1,900,000 ریال

شايد هرگز در هيچ جا اين همه که اکنون در همه جا و از جمله در ايران درباره اخلاق می گويند و می نويسند، نگفته و ننوشته باشند.

تعداد کتاب ها و مقالاتی که در بيست سال اخير در باب اخلاق و علم، اخلاق و دين، اخلاق و سياست،

اخلاق حرفه ای و حتی اخلاق پژوهش نوشته شده است، شايد از عدد مجموعه کتاب های اخلاقی در طی تاريخ بيشتر باشد.

چه شده است و چه نيازی پژوهندگان و نويسندگان را برانگيخته است که به اخلاق رو کنند؟

آيا علاقه و تعلق خاطر به اخلاق بيشتر شده است. يعنی آيا اين توجه را بايد نشانه پيشرفت و کمال اخلاقی دانست؟

اين پرسش ها در ابتدای مقدمه کتاب «اخلاق در عصر مدرن» آمده است .

نويسنده، مطالب کتاب را ناظر به خلجانها و نگرانی های اخلاقی می داند و تأکيد می کند که اين قبيل نوشته ها و

آثار بيشتر نشانه است و کمتر اثری در وضع اخلاق و بهبود آن دارد، مع هذا بايد اميدوار بود که بعضی از آنها مايه تذکر شود.