عقل سرخ

1,200,000 ریال

شرح و تاويل داستانهای رمزی سهروردی

 

کتاب عقل سرخ متن تصحیح شدۀ همۀ داستان‌های فلسفی-عرفانی سهروردی و شرح تفصیلی آن‌ها را جز لغت موران دربردارد.

لغت موران که مجموعۀ چند داستان تمثیلی کوتاه است چندان سنخیتی با دیگر داستان‌ها ندارد و فهم آن‌ها نیز محتاج شرح و تفسیر نیست؛

از این روی از آوردن آن در این کتاب صرف‌نظر شده است.علاوه بر هفت داستان ، گزیده‌هایی نیز از رساله‌های سفیر سیمرغ،پرتونامه،الواح عمادی 

در این کتاب آمده است که البته داستانی نیست و آوردن آن‌ها به این منظور بوده است که خوانندگان با طرح مسائل و شیوۀ بیان و استدلال سهروردی

در مقام یک حکیم عارف آشنایی پیدا کنند، بخصوص که رسالۀ صفیر سیمرغ مقدمه و موخره‌ای رمزآمیز دارد.

 

در انبار موجود نمی باشد