ساکن چو آب و روان چون ریگ

330,000 ریال

کتاب ساکن چو آب و روان چون ریگ مجموعه اشعار دکتر تقی پورنامداریان است.

حرف هايی كه در اين مجموعه و مجموعه پيشين آمده است، حرف هايی است كه با اين زبان و ساخت و بافت گفتنی نيوده است و يا اگر گفتنی يوده است در اين شعرها به اين صورت به گفت درآمده است.

در انبار موجود نمی باشد