در سایۀ آفتاب

4,500,000 ریال

شعر فارسی و ساخت‌شکنی در شعر مولوی

در کتاب  در سایۀ آفتاب پس از تاملی در شعر فارسی تا مولوی،به منظور امکان مقایسه شعر مواردی با میراث شعر قبل از او، به زبان قرآن و شیوه بیانی آن،با تاکید بر جنبه‌هایی از این شیوه بیان که بیشتر بر ذهنیت مولوی تاثیر داشته و نیز تاثیر بافت حاکم بر وحی در پدید آمدن این شیوه بیان پرداخته شده است.

سپس تاثیر جهان‌بینی عرفانی و تجربه‌های خاص متاثر از این جهان‌بینی به منظور مقایسه آن با بافت وی و تاثیر آن بر ساختار زبان مولوی دنبال شده است.

در بخش بعد تاثیر این جهان‌بینی بر زبان،و تحولی که مولوی در نتیجه تاثر از بافت ناشی از آن جهان‌بینی و تجارب عرفانی در غزل پدید آورده است تحلیل می‌شود.

در انجام نیز به بحث درباره اسباب ساختارشکنی و صور آن که منجر به ابهام‌های گوناگون در غزل مولوی می‌شود پرداخته شده است.