عبرتگاه تاریخ

3,500,000 ریال

سرگذشت های خواندنی و عبرت آموز تاریخی

کتاب عبرتگاه تاریخ،سرگذشت های خواندنی و عبرت آموز تاریخی است.

با مطالعه تاریخ می‌توان پی برد که چه حوادثی در ترفیع یا تحلیل قومی موثر بوده یا چه وقایعی باعث شده تا اوج ها یا حضیض ها شکل بگیرد.این کاری نیست که هرکس بتواند به سادگی به آن دست یازد.

تحصیل چنین نتیجه ای متضمن مطالعه و غور در متون تاریخ است.

غرض از تدوین کتاب حاضر آشنا کردن خوانندگان با مصایب و مضایقی است که در دوره های تاریخی گوناگون وجود داشته و نیز جلب توجه به رویدادهای خشن تاریخ که مولود ناهنجاریها و دست درازی ها به ساحت جوامع بشری بوده است.

بنابراین آنچه در متن کتاب آمده حقایقی است که از خلال تاریخ ایران برگرفته شده و همه آنها مستنداند.منابع مورد استفاده هم از منایع غنی و قابل توجه اند.