شاهکارهای ادبی جهان

4,900,000 ریال

کتاب شاهکارهای ادبی جهان نوشته ی فرانک نورتن مگیل است که توسط دکتر امیراسماعیل آذر ترجمه شده است.

داستان ها و افسانه ها به کولیان سرگردان شباهت دارند.

کشف اثری از خود باقی گذاشته اند و جستجوی سرزمین اصلی آنها و منایع الهام یا تاریخ تولدشان بسیار دشوار است.

کولیان سرگردان اعم از اینکه افسانه و حکایت و یا از نوع آدمیان باشند،در بیشتر موارد،به یادگارهای ابهام آمیز خویش از دوران گذشته اعتمادی ندارند،زیرا جز در اوضاع و احوال استثنایی،حوادثی که در هر شهر جدید برای ایشان رخ می دهد،حوادث دوران گذشته و یا تجارب حاصل در مکان هایی که در آن اقامت کوتاه مدتی داشته اند،از خاطرشان می زداید.