حافظ در آن سوی مرزها

150,000 ریال 135,000 ریال

پژوهشی در ادبیات تطبیقی

 

شعر حافظ مشحون از عاطفه بشری است، تجلیگه معارف فرهنگی است پشتوانه ای چون اسطوره ها دارد و از همه مهم تر، در زمان و مکان درنمی گنجد. اشعار حافظ چندان خیال انگیز است که خواننده را از دنیای محسوس به جهان نامحسوس سوق می دهد. به همین دلیل در همان قرن هشتم مرزها را درنوردید و به سراسر ماوراءالنهر نفوذ کرد. سخن شناسان از همان روزگار تحفه سخنش را دست به دست می برند و تا زمانی که ذوقی در نهاد فارسی زبانان باشد هر کس به قدر قابلیت و استعداد خویش بهره ای از لطف کلام او خواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد