ادبیات ایران در ادبیات جهان

3,900,000 ریال

در کتاب «ادبيات ايران در ادبيات جهان»  تاثير زبان و ادبيات فارسی با ديدگاه‌های کلی در ادبيات کشورهای ديگر به ويژه کشورهای

اروپايی قرن نوزدهم دوره ويکتوريا طرح شده است.

بعضی از موضوع‌ها از جمله تاثيرپذيری دانته از شرق، داستان‌های هزار و يک شب و کليله و دمنه به دليل اهميت يافتن در طول تاريخ بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. نويسنده، بيشتر به شخصيت‌های بزرگ ايرانی و نفوذ آن‌ها در غرب پرداخته است، از جمله فردوسی، خيام، عطار، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ.