عناصر داستان

1,350,000 ریال

اگر بخواهيم دوام فرهنگ و معنويت قومی و ملی خودمان را تضمين کنيم، بايد برای ادبيات تخيلی کشورمان بيشتر ارج و اعتبار قايل شويم و به ماهيت و کيفيت آن بيشتر توجه کنيم. در کتاب «عناصر داستان» کوشيده شده است تا حد امکان به بررسی و شناخت ادبيات تخيلی پرداخته شود و عناصر آن جداگانه مورد ارزيابی و مطالعه قرار گرفته شود؛ البته در اين کتاب بيشتر تاکيد بر ادبيات داستانی است؛ يعني به آثاری که جنبه‌ی روايتی دارد، بيشتر پرداخته شده، اما عناصری که براي ادبيات داستانی عنوان شده، اغلب دربرگيرنده‌ی بخش ديگر ادبيات تخيلی يعنی ادبيات نمايشی نيز می شود.

 

در انبار موجود نمی باشد