عناصر داستان

4,500,000 ریال

 در کتاب «عناصر داستان» کوشيده شده است تا حد امکان به بررسی و شناخت ادبيات تخيلی پرداخته شود و عناصر آن جداگانه مورد ارزيابی و مطالعه قرار گرفته شود؛ البته در اين کتاب بيشتر تاکيد بر ادبيات داستانی است؛ يعني به آثاری که جنبه‌ی روايتی دارد، بيشتر پرداخته شده، اما عناصری که برای ادبيات داستانی عنوان شده، اغلب دربرگيرنده‌ی بخش ديگر ادبيات تخيلی يعنی ادبيات نمايشی نيز می شود.