راهنمای رمان‌نویسی

4,500,000 ریال

 کتاب راهنمای رمان‌نويسی  به خصوصيات‌های ساختاری و معنايی و انواع متنوع رمان پرداخته است.

نويسنده کسی است که می نويسد. شما وقتی به فکر نوشتن می افتيد که طرحی در سر داشته باشيد.

نوشتن فکر کردن است چون چيدن و آرايش کلام است و کلام تنها رسانه‌ی فکر است.

هر رمان با طرح موضوعی شروع می شود، در واقع طرح گام نخستی است که برای نوشتن داستان برداشته می شود.

هر کس ممکن است طرحی برای نوشتن رمان داشته باشد اما برای خلق رمان بايد عناصر سازنده آن را شناخت.

بدون اين شناخت طرح فقط ماده خامي است و اگر روی کاغذ بيايد از ارزشی برخوردار نيست.

از اين رو با ارائه طرح، داستانی به وجود نمی آيد. طرح در حکم جرقه يی است که موجب زايش داستان می شود وگرنه به خودی خود نشانه يی از داستان ندارد.

ممکن است ديگران هم چنين طرحی در ذهن داشته باشند.

آنچه به اين طرح شناسنامه می دهد و از طرح های ديگر متمايز می کند بهره گيری نويسنده از عناصر داستان طبق ذوق و سليقه خود و بينش و مهارت او در ارائه آن است.