راهنمای داستان نویسی

1,125,000 ریال

کتاب «راهنماي داستان نويسی» نوشته ی جمال میرصادقی، هم مي‌تواند برای مشتاقان و عاشقان داستان، راهنمای سودمندی باشد تا شناخت آن‌ها را نسبت به داستان بيشتر و لذت خواندن آن را عميق‌تر و گسترده‌تر کند و هم می تواند راهنمايی گره‌گشا و آگاه‌کننده برای کسانی باشد که می خواهند در اين قلمرو خود را بيازمايند و تجربه‌های خود را در زندگي به شکل داستان ارائه دهند.
در تدوين و نگارش اين کتاب کوشيده شده تا حد امکان از آثار و داستان‌های نويسنده‌های ايرانی برای مباحث کتاب نمونه آورده شود.