صد افسانه

7,000,000 ریال

این کتاب دربردارندۀ صد افسانه (فابل) و حکایت برگزیده از افسانه‌های کهن یونانی-لاتینی است که مولف، آن‌ها را به نظم و نثر فارسی برگردانده است.

در این میان چند نمونه افسانۀ مشترک در ادبیات کهن و معاصر ایران نیز وجود داشته که نقل شده است.

احتمالا این روایت‌های همسان ریشه در فارسی میانه و بیش از آن ادبیات هند دارد.

در مقدمه دربارۀ خاستگاه اصلی این افسانه‌ها مطالبی آمده است.