ماسه و کف و خدایان زمین

2,500,000 ریال

کتاب ماسه و کف و خدایان زمین حاوی اشعاری ترجمه شده از “جبران خلیل جبران” شاعر و نویسنده‌ی لبنانی قرن بیستم  است. که در بخش نخست با عنوان “ماسه و کف” شامل مضامینی اندرزی در قالب جملات کوتاه است. برخی از این مضامین عبارت است از: لزوم اطعام نیازمندان؛ تعریف عشق؛ تبعات نیرنگ؛ ویژگی آزاد مرد راستین؛ و تعریف سخا و عزت نفس. بخش دوم با عنوان “خدایان زمین” منظومه‌ای از زبان سه شخصیت است که هر سه به سرانجام الوهیت خویش و سرنوشت انسان می‌اندیشند. خدای نخست، مظهر تصورات نیست‌انگارانه و پوچی، خدای دوم نماینده‌ی اصالت وجود و خدای سوم منادی اصالت حیات انسانی و پویایی انسان است. خدایان اول و دوم وارد مناقشه‌ای نظری و انتزاعی می‌شوند، اما خدای سوم به سرزندگی و شور انسان توجه دارد و سرانجام، منطق او پیروز می‌شود.