عیسی پسر انسان

2,500,000 ریال

کتاب “عيسي،پسر انسان” نوشته‌ي جبران خليل جبران، زاده بشر‌ی لبنان از نويسندگان لبناني-آمريکايی است.

در بخشی از اين کتاب می‌خوانيد:

در سال 1923،پيامبر، اثر ماندگار وجهاني جبران،منتشر شد و چه در آمريکا و چه در ديگر نقاط جهان،مخاطبان بسيار يافت و

نام و آوازه فراگير و بازده‌ی مادی نظرگيری برای او فراهم کرد.

او در سال 1926 “ماسه و کف” و در 1928 “عيسي پسر انسان” را منتشر کرد.

سرانجام،شدت بيماري و وخامت حال جبران چنان شد که او در چهل‌وهشت‌سالگی ،چشم از جهان فروبست.جبران خليل جبران بسا که ازنظر تفکر با بسياری از بزرگان انديشه هم‌رای و هم‌سخن باشد، اما شيوه طرح و شيوايی بيان او اسلوبی متمايز به دست می دهد که نکهت و تأثير آن يگانه و مختص اوست. کتاب “عيسی،پسر انسان” نيز همانند بيشتر مجموعه آثار او طيف رنگ‌رنگی است که لايه‌های پنهان حس و ضمير را می نوازد و حالاتی گوناگون از خلسه و بيداری، از غيبت و حضور، از لمحه و تأمل و از سکر و صحو برمی انگيزد. با اين وصف، گاه در خوانش و بازخوانی آن‌ها، جذبه وجد و حال، در عين انديشگی، روح و وجدان را مسخر می کند.