شکوه متنبّی

4,500,000 ریال

کتاب شکوه متنبّی مجموعه‌ای منتخب،بالغ بر پنجاه و پنج شعر،از نغزترین و مشهورترین اشعار و قصاید متنبّی است.

پیشتر،ترجمه‌ای به همین قلم از منتخبی کوچک از چکامه‌های متنبّی به فارسی منتشر شده بود اما چون در سیاق روایتی سه زبان

(عربی-انگلیسی-فارسی) صورت گرفته و ملاک انتخاب شعرها دیدگاه خاورشناس انگلیسی،آرثر جان آربری ،ناظر به مراحل زندگی شاعر بود

،نه از حیث جامعیت انتخاب وافی به مقصود بود و نه با شناخت و ذوق و تشخیص اهل نقد و نظر متناسب می‌نمود.

در مجموعه حاضر،کوشش شده است برجسته‌ترین،زیباترین و پرشکوه‌ترین قصاید متنبّی انتخاب و ترجمه شود

به گونه‌ای که بتوان بر اهمِّ جلوه‌های هنری و بلاغی و فراگیرترین مضامین و مایه‌های شعری و پربسامدترین عناصر موضوعی در شعر او وقوف یافت.

شعرها به صورت دو زبانه و متن اصلی از معتبرترین روایت دیوان شاعر،”شرح دیوان المتنبّی” از عبدالرحمن البرقوقی اختیار شده است.